25 August 2017
Asia/Karachi timezone
Starts 25 Aug 2017 09:00
Ends 25 Aug 2017 11:00
Asia/Karachi